.. १..  प्रगतीपथावर असलेल्या कंपनीला येत असलेल्या मागणीत अचानकपणे...