VIDEO: 'आव्हाने, बदल स्वीकारतात तेच 'यशस्वी उद्योजक' होतात'